فرهنگ اصطلاحات حسابداری (انگلیسی- فارسی)

نیاز به جذب نویسنده

خوش آمدید

ما برای ارتقای سطح علمی سایت نیاز به چند نویسنده در رشته های دانشگاهی (همه رشته ها) داریم لذا از کسانی که تمایل دارند از طریق سایت یا از طریق تلگرام به ایدی safari_ums17@  تماس حاصل بفرمایید.

با تشکر

فرهنگ اصطلاحات حسابداری (انگلیسی- فارسی)
تعداد بازديد : 4246

فرهنگ اصطلاحات حسابداری (انگلیسی- فارسی)

 

فرهنگ اصطلاحات حسابداری (انگلیسی- فارسی)

 

 

Account ……………………………………………………………….حساب

Accountant ………………………………………………….حسابدار

Account  balance ……………………………….مانده حساب

Account  form of balance sheet …………… ترازنامه به شکل حساب

Accounting ………………………………………………………………حسابداری

Accounting and bookkeeping services…………خدمات حسابداری و دفترداری

Accounting  concepts…………………………….مفاهیم حسابداری

Accounting  information……………………  اطلاعات حسابداری

Accounting  entity……………………………………شخصیت حسابداری

Accounting  equation………………………………معادله حسابداری

Accounting  cycle………………………………………چرخه حسابداری

Accounting  principles……………………………اصول حسابداری

Accounting  procedures………………………روش های  حسابداری

Accounting  profession………………………….حرفه حسابداری

Accounting  records…………………………………مدارک حسابداری

Accounting  standards……………………استانداردهای  حسابداری

Account  payable…………………………………………حساب پرداختنی

Account  receivable………………………………….حساب دریافتنی

Account  title………………………………………………….عنوان حساب

Accumulate…………………انباشتن- جمع کردن- ذخیره کردن

American  Accounting  Association……….انجمن حسابداری آمریکا

America Institute of Certified Public  Accountants…انجمن حسابداران رسمی آمریکا

Analyze………………………………………تجزیه و تحلیل کردن

Basic  accounting  model………………معادله اساسی حسابداری

Applicability of accounting……………………قابلیت اجرای حسابداری

Asset………………………………………………………………دارایی

Attestation  services………………………………………خدمات اعتباردهی

Auditing…………………………………………………………….حسابرسی

Auditing  experience……………………………………..تجربه حسابرسی

Auditing  knowledge……………………………………………دانش حسابرسی

Balance sheet………………………………………………..ترازنامه

Balance sheet  accounts………………………حساب های ترازنامه ای

Banker………………………………………………………بانکدار

Annual  financial  statements………………صورت های مالی سالانه

Basic  financial  statements………………صوت های مالی اساسی

Borrowing………………………………………..استقراض- وام گیری

Business………………………………………..تجارت

Cash……………………………………………….وجه نقد

Business  entity………………….واحد تجاری

Business  entity  concept……………………مفهوم شخصیت تجاری

Business  organizations…………………….سازمان های تجاری

Business  transactions…………………………..معاملات تجاری

Business  venture……………………………….اقدامات کسب و کار

Capital……………………………………………………سرمایه

Capital  stock……………………………………..سرمایه سهام

Business  enterprise……………..شرکت تجاری(بازرگانی)

Cost of properties and  services……بهای تمام شده دارایی ها و خدمات

Cash  purchase………………………………………خرید نقدی

Claim………………………………………………………ادعا- مطالبه

Codes of professional  conduct………مقررات و اصول رفتار حرفه ای

Collecting…………………………………..جمع آوری

Company  policies…………………….خط مشی های شرکت

Compound  entry………………………………..ثبت مرکب

Corporation…………………………………….شرکت سهامی

Cost……………………………………………….بهای تمام شده

Cost  accounting……………………..حسابداری بهای تمام شده

Cash  payment………………………………………پرداخت نقدی

Cost  principle………………………….اصل بهای تمام شده

Credit……………………………………بستانکار- بستانکار کردن

Creditors…………………………………..بستانکاران

Credibility of accounting  information………اعتبار اطلاعات حسابداری

Current  condition……………………………..وضعیت جاری

Current  operations…………………………….عملیات جاری

Debit……………………………………………بدهکار- بدهکار کردن

Debts………………………………………………….دیون- بدهی ها

Decrease………………………………………….کاهش دادن

Economic  events………………..رخدادهای اقتصادی

Dividends……………………………………سود سهام

Drawing  account……………………حساب برداشت

Due from…………………………………….طلب از

Due to…………………………………………بدهی به

Economic  data………………………..اطلاعات اقتصادی

Economic  decisions……………………………تصمیمات اقتصادی

Distribution…………………………………………..توزیع- پرداخت

Efficiency of  the  operations……………کارایی عملیات

Economic  planners……………………برنامه ریزان  اقتصادی

Economic  resources……………………….منابع اقتصادی

Economic  system………………………………سیستم اقتصادی

Economic  units…………………………..واحد های اقتصادی

Economic  obligations…………………تعهدات اقتصادی

Financial accounting  principles………اصول حسابداری مالی

Employer………………………………………….کارفرما

Entity………………………………………………شخصیت

Entity  assumption………………فرض شخصیت تجاری

Entity  concept…………………….مفهوم شخصیت تجاری

Entry………………………………………………..ثبت

Equipment………………………………..تجهیزات

Equities……………………………..حقوق مالی

Evaluate…………………………………ارزیابی کردن

Exchange  price…………………..قیمت مبادله

Expected  future  benefits………….منافع منتظره مالی

Expense…………………………………………هزینه

External  users……………..استفاده کنندگان خارج

Financial  accounting…………حسابداری مالی

Financial  accounting  concepts……………مفاهیم حسابداری مالی

Employees………………………………………کارکنان

Financial  Accounting  Standards  Board……هیئت استانداردهای حسابداری مالی

Financial  activities……………………فعالیت های مالی

Financial  assets……………………………دارایی های مالی

Financial  data………………………………..اطلاعات مالی

Financial  position…………………………وضعیت مالی

Firm……………………………………………..شرکت

Formal  financial statements……………صورت های مالی رسمی

Framework of concepts…………………….چهارچوب مفاهیم

Future  operations………………………….عملیات آتی

Generally  Accepted  Accounting Principles….اصول پذیرفته شده حسابداری

Goods  sold…………………………….کالای فروخته شده

Government  accountant………………..حسابدار دولتی

Government  agencies………………………موسسات دولتی

Governmental  accounting…………….حسابداری دولتی

Governmental Accounting Standards Board…هیئت استانداردهای حسابداری دولتی

Governmental  bodies…………………….نهاد های دولتی

Historical data………………………………….اطلاعات تاریخی

Income statement……………………………..صورت سود و زیان

Increase………………………………………..افزایش دادن

Independence………………………….استقلال

Independent  audit…………………حسابرسی مستقل

Independent  auditor………………حسابرس مستقل

Inflows of cash………………….جریانات ورودی وجه نقد

Information  system…………………….سیستم اطلاعاتی

Informed  decision………………………تصمیم آگاهانه

Informed  judgement………………….قضاوت آگاهانه

Integrity…………………………………….درستی - امانت

Internal  auditing……………………حسابرسی داخلی

Internal  auditor…………………………………..حسابرس داخلی

Internal  Revenue  Service…………………اداره دارایی

Internal  users……………………………استفاده کنندگان داخلی

Interpret……………………………………………….تفسیر کردن

Investment…………………………………………سرمایه گذاری

Investment  decisions………تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری

Investor…………………………….سرمایه گذار

Invoice…………………………………..فاکتور

Journal………………………………دفتر روزنامه

Journal  entry…………ثبت روزنامه

Land……………………………………………..زمین

Ledger…………………………………..دفتر کل

Ledger  account………………….حساب دفتر کل

Legal  entity ……………………..شخصیت حقوقی

Lending  decisions………….تصمیمات مربوط به اعطای وام

Liability…………………………..بدهی

Liable…………………بدهکار - مدیون

Liquidity……………………..نقدینگی

Managers………………………………مدیران

Management  advisory  services…….خدمات مشاوره مدیریت

Management  reports………………گزارشات مدیریت

Managerial  accountant………….حسابدار مدیریت

Managerial  accounting…………….حسابداری مدیریت

Management……………………………………مدیریت

Measuring………………………………..اندازه گیری

Merchandise  purchased………………..کالای خریداری شده

Modern  accounting…………..حسابداری نوین (پیشرفته)

Monetary  unit………………………..واحد پولی

Money……………………………………………پول

Money  measures……………………اندازه گیری های پولی

Note  payable …………………سند پرداختنی

National  Association of Accountants……انجمن ملی حسابداران

Net  income…………………………….سود خالص

Net  loss……………………………..زیان خالص

Moral  principles and values……….اصول و ارزش های اخلاقی

Note receivable …………………….. سند دریافتنی

Obligations…………………………………..تعهدات

Office  equipment…………….اثاثه اداری

On credit…………………………..نسیه

Ongoing  operations………………عملیات مداوم و مستمر

Outflows of cash………………..جریانات خروجی وجه نقد

Owner………………………………مالک

Owner’s capital………………..سرمایه مالک

Partner……………………………………….شریک

Ownership…………………………..مالکیت

Ownership  interest…………………حق مالکیت

Partnership………………………………مشارکت- شرکا

Owner’s  equity…………………………حقوق مالک

بخش نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید