قوانین کار (عائله مندی-ماموریت-عیدی-مرخصی-اضافه کاری-شب کاری-نوبت کاری)

نیاز به جذب نویسنده

خوش آمدید

ما برای ارتقای سطح علمی سایت نیاز به چند نویسنده در رشته های دانشگاهی (همه رشته ها) داریم لذا از کسانی که تمایل دارند از طریق سایت یا از طریق تلگرام به ایدی safari_ums17@  تماس حاصل بفرمایید.

با تشکر

قوانین کار (عائله مندی-ماموریت-عیدی-مرخصی-اضافه کاری-شب کاری-نوبت کاری)
تعداد بازديد : 15314

قوانین کار (عائله مندی-ماموریت-عیدی-مرخصی-اضافه کاری-شب کاری-نوبت کاری)

 

قوانین کار (عائله مندی-ماموریت-عیدی-مرخصی-اضافه کاری-شب کاری-نوبت کاری)


 

کمک هزینه عائله مندی :

منحصرا تادو فرزند بیمه شده پرداخت میشود مشروط برانکه:بیمه شده حد اقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد وبیست روز کار در 5 سال قبل را داشته باشد و سن فرزندان از هیجده سال کمتر باشد ویا منحصرا بـه تحصیل اشتغال داشته باشند (تاپایان تحصیل).یا دراثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون های پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی قادر به کار نباشد.

 

عائله مندی 1 فرزند(ماهیانه)                               =3× حد اقل دستمزد روزانه اعلام شده

عائله مندی2 فرزند وبیشتر(ماهیانه)                    =6× حد اقل دستمزد روزانه علام شده

*-ماموریت :

به موردی اطلاق میشود که کارگر برای انجام کار حد اقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصـلی دورشود و یا ناگزیر باشد حد اقل یک شب در محل ماموریت  توقف نماید واین فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یامزد مبنای روزانه کارگران باشد.

 *- عیدی وپاداش :

به نسبت یک سال کار معادل شصت روز اخرین مزد می باشد که مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند ومبلغ پرداختی به کار گرانی که کمتر از یک سال کار کرده اند باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد محاسبه گردد مبلغ پرداختی ازاین بابت نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده تجاوز نماید

 *- کار در روز تعطیل رسمی از همان ساعات اول بعنوان اضافه کار تلقی شده وبرای هر ساعت ان فوق العاده ایی معادل 40% اضافه بر مزد هرساعت کار عادی باید پرداخت شود.

 *- مرخصی استحقاقی سالانه کارگران 26روز کاری در سال است وبا احتساب چهار روز جمعه جمعا یـکماه است که باید بر اساس حق السعی کارگر محاسبه وپرداخت شود و علاوه بر تعطیلات رسمی کشور روز کارگر ( 11 اردیبهشت ) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می اید.و روز جمعه روز تعطیلی هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد.

*-مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان اور مشغول هستند 5 هفته می باشد که حتی الامکان در دو نوبت 6 ماهه استفاه گردد.

*-همچنین ذخیره مرخصی کارگر نمی تواند بیش از 9 روز باشد .

*- کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی استحقاقی را دارد 1- ازدواج دائم 2- فوت همسر ، پدر ، مادر و فرزندان -

*- حق السعی :

کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از - مزد یا حقوق- کمک عائله مندی- هزینه های مسکن- خوار بار- ایاب وذهاب- مزایای غیر نقدی- پاداش افزایش تولید سود سالانه و نظایر انها دریافت می نماید را گویند

 *- در صورت خاتمه قرارداد چنانچه سابقه کار کارگر نزد کـار فرما به یک سـال رسـیده بـاشد کـارفرما مکلـف بـه پرداخت مزایای پایان کار به ازای هر سـال می بـاشد . سوابـق کـار کمـتـر از یـک سال نـیز بـراسـاس ماهای کارکرد محاسبه وپرداخت می شود .در محاسبه حق سنوات (مزایای پایان کار)در کارگاه های دارای طرح مصوب طبقه بندی مشاغل مزد گروه وپایه ودر سایر کارگاهها مزد ثابت (مجموع مزد شغل ومزایای ثابت پرداختی به تبـع شغـل)مبنای احتساب می باشد

*-کار روز کارهایی است که زمان انجام ان از ساعت 6 بامداد تا 22 شب می باشد *- کار شب کارهایی است که زمان انجام ان بین 22  تا  6 بامداد قرار دارد.

 *- ارجاع کار اضافه بر ساعات کار عادی( 44ساعت درهفته برای کارگران غیر نوبتکار176ساعت در چهار هفته متوالی برای کارگران غیر نوبت کار) اضافه کار بـوده وارجـاع ان با موافـقت کارگـرپرداخت 40% اضـافه بر مـزد هـرساعات کار عادی وتجاوز ننمودن ساعات کار اضافی ارجاعی بیش از 4 ساعت مجاز است

 *- کارگری که در طول ماه به صورت نوبتی کار میکند و نوبت های کاری وی در صبح وعصر واقع شود 10%وچنانچه نوبت ها در صبح عصر و شب واقع شود 15% ودر صورتی که نوبت ها به صبح وشب ویا عصر وشب بیفتد5/22%علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد

 *- کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از نوبت کار وغیر نوبت کار در مقابل انجام کار درروز جمعه علاوه بربرخورداری از یک روزتعتیل معین ومستمر دیگر به جای ان؛استحقاق دریافت 40%علوه بر مزد را خواهد داشت واین مبلغ جزیی از مزد کارگر در روز جمعه میباشد و ماخذ محاسبه اضافه کاری انجام شده دراین روز نیز خواهد بود

 اضافه کاری  (یک ســاعت)      :                           =4/1×33/7÷ دسـتـمزد روزانـه

 شب کاری  (یک سـاعـت)        :                           =%35×33/7÷ دستمزد روزانه

 نوبت کاری صبح عصر (ماهیانه)     :                     =%10×30× دستمزد روزانه

 نوبت کاری صبح عصر شب (ماهیانه)                   =%15×30×دستمزد روزانه

 نوبت کاری صبح وشب / عصر وشب(ماهیانه)     =%5/22×30×دستمزد روزانه

بخش نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید