آئین نامه نحوه ارزیابی سهام در شرکتهای تعاونی

نیاز به جذب نویسنده

خوش آمدید

ما برای ارتقای سطح علمی سایت نیاز به چند نویسنده در رشته های دانشگاهی (همه رشته ها) داریم لذا از کسانی که تمایل دارند از طریق سایت یا از طریق تلگرام به ایدی safari_ums17@  تماس حاصل بفرمایید.

با تشکر

آئین نامه نحوه ارزیابی سهام در شرکتهای تعاونی
تعداد بازديد : 2344

آئین نامه نحوه ارزیابی سهام در شرکتهای تعاونی


آئين نامه نحوه ارزيابی سهام در شرکتهای تعاونی

با ارسال تصوير مصوبه مورخ 2/7/75 شوراي معاونين و مديران کل درخصوص تغييرات سرمايه درشرکتهاي تعاوني؛ مقتضضي است جهت تسهيل و تسريع در اجراي مصوبه؛ اقدامات مشروحه ذيل صورت گيرد:

    1-    درصورت لغو عضويت (موضوع ماده 15 قانون بخش تعاون) عضو ميتواند با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل

      و بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاون سهم خود را به ساير اعضاء و يا افراد جديد واجد شرايط واگذار نمايد.

    2-    تعاوني مي تواند با رعايت قوانين؛ مقررات؛ دستورالعمل هاي صادره و اصول و موازين حسابداري و روش هاي

      ديگري بغير از روش مشخص شده در مصوبه فوق الذکر در تعيين ارزش روز سهام استفاده نمايد ليکن درصورت

      عدم تراضي عضو (يا ورثه وي) وشرکت در تعيين قيمت روز سهم نحوه ارزيابي سهام براساس مفاد مصوبه

      فوق الذکر خواهد بود.

    3-       ضمن اعلام مراتب به تعاونيها آموزش لازم درخصوص نحوه اجراي مصوبه به مديران و بازرسان داده شود.

    4- پس از وصول گزارش هيات مديره (منضم به گزارش هيات ارزياب و مستندات آن) مبني برتقويم ارزش روز

        سهام و تغييرات موردنظر پيشنهادي؛ مراتب سريعا" مورد رسيدگي قرارگرفته و مغايرت و نواقص احتمالي را کتبا"   به تعاوني در زمان مقرر اعلام و پيگيري لازمجهت انجام اصلاحات بعمل آيد و پس از رفع اشکالات صحت محاسبه ارزش روز سهام گواهي گردد.

    5-    نظارت و دقت کافي درخصوص انتقال سهام اعضاء به هيات مديره و بازرسان و اقرباء طبقه اول آنان خصوصا" در تعاونيهائي که از تسهيلات مالي داراي يارانه استفاده نموده اند بعمل آيد.

    6-    کليه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مغاير با اين دستورالعمل ملغي است و درصورت ابهام و يا نياز به انجام کار تخصصي و راهنمائي با مرکز (دفر حسابرسي و رسيدگي به شکايات) حسابرسي و تدوين سيستم ها تماس  حاصل گردد.

تغييرات سرمايه در شرکتهاي تعاوني

سرمايه در شرکتهاي تعاوني متغير و نامحدود است و ميتوان با فروش سهام به اعضاي شرکت و يا قبول اعضاي جديد به ميزان سرمايه افزوده و يا بازپرداخت بهاي سهام اعضاء سرمايه شرکت را کاهش داد؛ افزايش و يا کاهش سرمايه بايستي با رعايت مفاد اساسنامه موردعمل؛ کليه قوانين و مقررات مربوطه و تصويب مجمع عمومي صورت گيرد:

1- افزايش سرمايه

الف – صدور سهام جديد

سرمايه شرکت را ميتوان از طريق صدور سهام جديد افزايش داد؛ شرکت مي تواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمي بفروشد ويا اينکه مبلغي علاوه برمبلغ اسمي به عنوان اضافه ارزش سهم از خريداران دريافت کند* تاديه مبلغ سهام از محل سود تقسيم نشده و يا يک دوم اندوخته ** قانوني امکان پذير ميباشد دراين صورت واگذاري سهام جديد به اعضاء به نسبت سهامي که مالک خواهد بود.

 

   *  مبلغ اسمي سهام + اضافه ارزش سهم .... به اختصار........ ارزش روز سهم ناميده مي شود.

   ** استفاده از يک دوم اندوخته قانوني بايستي با رعايت دستورالعمل مربوطه صورت گيرد (بخشنامه شماره 4876/5 مورخ 1/5/1375 معاون امور تعاونيها)

 ب – افزايش ارزش اسمي سهام

افزايش سرمايه از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود در صورتيکه براي صاحبان سهام ايجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کليه صاحبان سهام با آن موافق باشند. دراين صورت افزايش سرمايه بايد نقدا" پرداخت شود.

توضيح اينکه تصميم گيري در اين خصوص از اختيارات مجمع عمومي فوق العاده مي باشد که بايستي با حضور تمامي اعضاء تشکيل و با راي مثبت آنان به تصويب برسد.

 

2- کاهش سرمايه

کاهش سرمايه درشرکتهاي تعاوني به دو صورت انجام مي گيرد:

الف – خروج عضو

درصورت لغو عضويت به سبب استعفا؛ اخراج؛ فوت وجه سهام عضو خارج شده به ميزان* ارزش روز سهام محاسبه و به ديون تعاوني تبديل مي گردد. پس از کسر ماليات متعلقه و بدهي وي به تعاوني باقيمانده به او يا ورثه اش پرداخت خواهد شد.

درصورت اعتراض عضو (يا ورثه وي) نسبت به ارزش روز محاسبه شده سهام آنان مي توانند موضوع را جهت داوري به اتاق تعاون شهرستان يا استان ذيربط ارجاع و يا از طريق محاکم قضائي و با استفاده از کارشناس رسمي دادگستري نسبت به تقويم ارزش روز سهام اقدام نمايند.

ب- کاهش ارزش سهام

اگر بر اثر زيان هاي وارده حداقل نصف سرمايه شرکت از ميان برود با تصويب مجمع عمومي فوق العاده سرمايه شرکت به مبلغ سرمايه موجود کاهش مي يابد. در اين صورت رعايت تساوي حقوق صاحبان سهام الزامي است.

 

   *  باتوجه به اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در مهر ماه سال 1377 و اصلاح ماده (15) قانون – سهم و کليه

      حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه مي گردد لذا چنانچه روش ديگري بجز محاسبه ارزش روز

      سهام دراساسنامه قيد شده باشد. مبناي محاسبه روش تعيين شده در اساسنامه خواهد بود.

 3- وظايف هيئت مديره وبازرسان

هيئت مديره شرکتهاي تعاوني موظفند تغييرات سرمايه در شرکت را مورد رسيدگي قرار داده و ضمن درج موضوع دردستور کار مجمع عمومي پيشنهادات خود را مستند به گزارش ارزيابي به شرح زير مجمع عمومي ارائه دهند*.

ميزان افزايش يا کاهش درسرمايه

نحوه فروش سهام جديد

ارزش روز هرسهم

گزارش بازرس يا بازرسان بايد شامل اظهارنظر درباره پيشنهادات هيئت مديره؛ عوامل و جهات مورد رسيدگي و توجيهات عنوان شده باشد.

 

   * نسخه اي از گزارش هيئت مديره به همراه گزارش هيئت ارزياب بايستي حداقل يکماه قبل از برگزاري مجمع عمومي به

     بازرسان شرکت و وزارت تعاون تسليم گردد در صورت پيشنهاد کاهش ارزش سهام اين مدت حداقل 45 روز مي باشد. بازرسان   و وزارت تعاون موظفند نظر خود را حداقل يک هفته قبل از برگزاري مجمع؛ به شرکت اطلاع دهند.

  ** ارزش روز هر سهم توسط هيئت ارزياب منتخب هيئت مديره برآورد و کتبا" با ذکر مستندات به هيئت مديره تسليم مي گردد؛    هيئت مديره مي تواند در سنوات بعد با توجه به وضعيت مالي شرکت و ساير عوامل موثر ارزش روز را راسا" به مجمع عمومي    پيشنهاد نمايد.

 4- مجمع عمومي

مجمع عمومي پس از استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان شرکت و وزارت تعاون؛ درصورتيکه اظهارنظر کرده باشد در موارد ذيل اتخاذ تصميم مي کند:

 

تصويب ميزان افزايش يا کاهش در سرمايه شرکت.

نحوه فروش سهام جديد.

دادن ماموريت به هيئت مديره جهت ابطال سهام اعضاء خارج شده و پرداخت ارزش روز سهام آنان

تصويب ارش روز هرسهم براي دوره مالي آينده.

 *تصويب تغييرات سرمايه در دوره مالي گذشته

*1- درصورت انتقال سهام اعضاء به يکديگر (با موافقت هيئت مديره) ويا افراد جديد ثبتي در دفاتر قانوني (روزنامه و کل) صورت نمي گيرد و مشخصات عضو جديد در دفتر سهام درج ميگردد.

2- انتقال سهام اعضاء شرکت به هيئت مديره و بازرسان و اقرباء طبقه اول آنان بايستي پس از اخذ موافقت ادارات کل تعاون (دفاتر ستادي ذيربط در مورد تعاونيهاي فرااستاني) صورت گيرد.

5- ارزيابي سهام در شرکتهاي تعاوني

ارزش روز هر سهم در شرکتهاي تعاوني عبارت است از حاصل ما به التفاوت دارائيهاي تجديد ارزيابي شده و بدهي ها، تقسيم برتعداد سهام شرکت. نحوه ارزيابي و ثبت تغييرات به شرح زير ميباشد:

الف – ارزيابي دارائيها وبدهي ها:

1- دارائيها

   1-1- موجودي نقد ريالي اوراق بهادار؛ سپرده بانکي به ارزش دفتري و با احتساب سودمتعلقه؛ وجوه ارزي به نرخ قابل تسعير اعلام شده توسط بانک مرکزي.

   2-1- حسابها و اسناد دريافتني؛ پيش پرداختها متکي به جدول سني با درنظر گرفتن ذخيره مطالبات مشکوک  الوصول به ارزش دفتري.

   3-1- موجودي کالا با درنظرگرفتن ذخيره کاهش ارزش موجودي (اقلام ضايعاتي) به ارزش دفتري؛ درصورت

 تفاوت فاحش (بيش از 20 درصد) بين ارزش دفتري و ارزش روز؛ ملاک محاسبه ارزش روز خواهد بود.

   4-1- سفارشات مواد و کالا براساس مخارج انجام شده.

   5-1- سرمايه گذاريها

 - سهام ساير شرکتها و موسسات درصورت قيمت گذاري در بورس به قيمت بازار درغيراينصورت براساس  کارشناسي قيمت روز.

 - ساير مشارکتها براساس ارزيابي قيمت روز درصورتيکه امکان محاسبه ارزش روز وجود نداشته باشد ملاک  ارزش ويژه مذکور درآخرين صورتهاي مالي شرکتهاي مزبور ميباشد.

   6-1- زمين؛ ساختمان؛ تاسيسات؛ ماشين آلات؛ اثاثه اداري؛ وسائط نقليه به قيمت قابل تبديل به نقد در زمان. ارزيابي (با فرض تداوم فعاليت و با رعايت اصل احتياط وپيش بيني ماليات و هزينه هاي تبديل با فرض انجام معامله).

   7-1- ساير دارائيها از قبيل امتياز آب؛ برق؛ تلفن؛ گاز؛ به قيمت روز و ساير امتيازات و سرقفلي و علائم تجاري  به قيمت قابل تبديل به نقد (با رعايت اصل احتياط و پيش بيني هزينه هاي تبديل با فرض انجام معامله).

2- ارزيابي بدهي ها:

   1-2- حسابهاي پرداختني؛ پيش دريافتها؛وامها (با احتساب کارمزد متعلقه تا زمان ارزيابي) به قيمت دفتري

   2-2- محاسبه ذخيره ماليات سوابق مالياتي شرکت در 3 سال ماقبل زمان ارزيابي (ماليات ابرازي؛ تشخيصي؛  قطعي)ميتواند ملاک محاسبه قرار گيرد.

   3-2- محاسبه ذخيره سنوات خدمت کارکنان معادل متوسط مقرر در قانون کار در ازاي سالهاي خدمت آنان.

   4-2- محاسبه ذخيره قانوني وضع شده قبل از تطبيق اساسنامه با قانون تعاون (مصوب سال 70) و سود تقسيم نشده سنوات قبل به قيمت دفتري.

   توضيح : ارزش افزوده حاصل از تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت و نامشهود ابتياع شده قبل از تطبيق اساسنامه شرکت با قانون تعاون (مصوب سال 1370) درصورتيکه خارج از حدود عمليات جاري آنان باشد به عنوان ذخيره قانوني محسوب مي گردد.

ب – ثبت تغييرات در دفاتر قانوني

   1- هيچگونه ثبتي درخصوص تجديد ارزيابي انجام شده در دفاتر قانوني شرکت صورت نمي گيرد.

   2- مابه التفاوت ارزش اضافه سهام دريافتي و پرداختي به حساب اعضا بابت تجديد ارزيابي منتقل مي شود.

   توضيح: با توجه به عدم محدوديت ورود و خروج عضو در تعاونيها به لحاظ رعايت اصل احتياط و اصل تداوم فعاليت مانده بستانکار حساب اعضاء بابت تجديد ارزيابي ماهيت اندوخته دارد.

   3- درصورت فروش سهام بيش از مبلغ اسمي و دريافت وجه "حساب بانک" معادل ارزش روز سهام خريداري  بدهکار "حساب سرمايه" معادل ارزش اسمي سهام و حساب اعضاء بابت تجديد ارزيابي معادل ارزش اضافه بستانکار ميشود.

   4- درصورت خروج عضو و پرداخت ارزش سهام بيش از مبلغ اسمي "حساب سرمايه" معادل مبلغ اسمي سهام باطل شده و "حساب اعضاء بابت تجديد ارزيابي" معادل ارزش اضافه بدهکار؛ حساب بانک معادل ارزش ويژه پرداختي (و حساب ماليات معادل ماليات متعلقه) بستانکار ميشود.

نویسنده :
تاریخ انتشار : یکشنبه 07 دی 1393 ساعت: 15:44
بخش نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید