معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از منظر حسابرسان داخلی

نیاز به جذب نویسنده

خوش آمدید

ما برای ارتقای سطح علمی سایت نیاز به چند نویسنده در رشته های دانشگاهی (همه رشته ها) داریم لذا از کسانی که تمایل دارند از طریق سایت یا از طریق تلگرام به ایدی safari_ums17@  تماس حاصل بفرمایید.

با تشکر

معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از منظر حسابرسان داخلی
تعداد بازديد : 2283

معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از منظر حسابرسان داخلی

 

معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از منظر حسابرسان داخلی

هدف این تحقیق این است که چگونه و چه زمانی حسابرسان داخلی به غیر قانونی و غیر اخلاقی بودن فعالیتهای معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی پی برده و استنباطهایشان را در رابطه با مجازاتهای مناسب در مورد این فعالیتها ارزیابی می کنند.

جهت آگاهی بیشتر جامعه حسابرسی داخلی از تفاوتهای بین شرکتها از نظر خط مشی های مهم  فعالیت های تجاری سهام توسط کارکنان ، اطلاعاتی از خط مشی شرکتهای پاسخ دهندگان بدست آمده است.

 

  

معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از منظر حسابرسان داخلی

 

-هدف و روش شناسی

.

) در سال 2007 بیان کرده اند که در مجموع، نظر Kaplan  and Samuels)      کاپلان و ساموئل سرمایه گذاران در مورد معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی با توجه به نوع اخبار و نوع معاملات متفاوت میباشد.

بنابراین مورد 2007 کاپلان و ساموئل  بر اساس نوع اخباری که کارمند داخلی به آن دسترسی دارد(اخبار مطلوب در مقابل اخبار نامطلوب) و نوع معامله ( خرید سهام در مقابل اختیار خرید سهام ) با دید حسابرسی داخلی تطبیق داده شده است.

هدف این پروژه تحقیقی ، کشف عواملی است که پایه و اساس تصمیمات حسابرسان داخلی را در باب تحقیق و بررسی فعالیتهای تجاری موسسات خود شکل میدهد.به منظور فهم ماهیت قضاوت اصولی حسابرسان داخلی در باره معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی ، ماهیت معامله تجاری و نتیجه بالقوه حاصل از این تبادلات مقایسه شده است. پژوهش بیانگر این است که سرمایه گذاران ، معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی را بسیار غیر اخلاقی و غیر قانونی تلقی کرده اند و تحمیل پیگردهای بسیار سختگیرانه تری ( همچون جریمه نقدی ، زندان و...)  را در مواردی که تجارت بر اساس اخبار درآمد مطلوب باشد را نسبت به موارد ی که اخبار کسب درآمد نامطلوب باشد را خواستارند..

تعریف:

اخبار درآمد مطلوب: بیان میکند که درآمد ورای انتظار شماست و در نتیجه موجب منفعت می شود.

اخبار در آمد نامطلوب:بیان میکند که درآمد  کمتر از انتتظار شماست و در نتیجه موجب ضرر میگردد.

همچنین سرمایه گذاران بر این باورند که معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی بسیار غیر اخلاقی بوده و در مواردی

که تجارت بیشتر از اینکه شامل خرید و فروش سهام باشد در برگیرنده خرید و فروش اختبار خرید گردد، باید پیگردهای قانونی سختی را بدنبال داشته باشد.

آمارهای تحقیق:

دراین تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد،بدین منظور همه اعضای شعبه دالاس موسسه حسابرسان داخلی جهت تکمیل فرم الکترونیکی دعوت شدند.این تحقیق با همکاری100نفرکه حداقل تجربه را در مورد حسابرسی داخلی دارا بودند انجام شد.تمام پاسخها بدون ذکر نام بوده وشرکت کنندگان به صورت مستقل بر روی موارد مهم واساسی تاثیرگذار بودند.

جنسیت:44%پاسخ دهندگان زن و 56%درصد مرد بودند.-سن:متوسط سن40سال وحداقل سن22وحداکثر سن65سال بود.

تحصیلات:شرکت کنندگان به طور متوسط 29ساعت واحد حسابداری و12ساعت واحد مالی در دانشگاه گذرانده بودند..

تجربه:در رابطه با مهارت کاری پاسخ دهندگان،درحدود16.7سال افراد در پست های حرفه ای بوده ،11.6سال در کارهای حسابرسی و1سال در حسابرسی داخلی فعالیت داشته اند._سطح دانش:پاسخ دهندگان سطح بالایی از آگاهی رادر زمینه موضوعات صورتهای مالی از خود نشان داده اند.

 

ساختارگزارشگری حسابرسی داخلی:

برای فهم اینکه تا جه حدی ساختار گزارشگری ممکن است درک فرد را از فعالیتهای معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی متاثر سازد ما به ساختارهای گزارشگری سازمانی پاسخ دهندگان نیازمند بودیم،لذا پاسخ دهندگان گزارش دادند که میانگین 1.6سطح معناداری

(حداقل0،حداکثر4)گزارشگری بین  خودشان ومدیر ارشد حسابرسی وجود دارد،1.4سطح معنا داری بین مدیران ارشد حسابرسی ومدیران ارشد اجرایی برقرار است.همچنین جهت انجام مسولیت گزارشگری مدیر ارشد حسابرسی،38%گزارش به مدیر مالی ارشد،38%به کمیته حسابرسی یا هیات مدیره یا رییس،و24%بقیه به مدیر ارشداجرایی،متصدیان حقوقی و....ارایه می شود.

عوامل ساختاری و تحلیل موارد تحقیق:

به همه پاسخ دهندگان پرسشنامه اطلاعات پس زمینه ای در مورد شرکت تجاری عام خاصی داده شد که شامل اطلاعات مالی سال گذشته،شاخص صنعت و شرح مختصری از معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی انجام شده توسط رییس امور مالی بود..

پاسخ دهندگان یکی از چهار استنباط را که عبارتند از:تفاوت در استنباط از اخبارنهانی(مطلوب ونامطلوب)که توع پاداشی راکه تاجر کسب خواهد کرد (بدست آوردن سودوجلوگیری از زیان)و دو  تفسیر روش معامله(ارزش ویژه و اختیار خرید سهام)راانتخاب کردند.

الف-از پاسخ دهندگان خواسته شد که برآورد واستنباط خود از قانونی بودن تجارت مدیر مالی ارشد را در طیف 7رتبه ای لیکرت

(1=بی نهایت غیر قانونی و 7=بی نهایت قانونی)بیان کنند.

ب-همچنین از پاسخ دهندگان خواسته شد که ارزیابی اخلاقی از فعالیتهای تجاری مدیر مالی ارشد را در طیف 7رتبه ای لیکرت

(1=بسیار غیر اخلاقی و7=بسیار اخلاقی)را نشان دهند.

ج-در نهایت پاسخ دهندگان مجموعه ای از قضاوتها را در مورد پیامدها وجریمه های بالقوه (عزل،جریمه نقدی،زندان و..)

مدیر مالی ارشد جهت اداره فعالیتهای تجاری با آن روبروست را تهیه ودر طیف 7رتبه ای(1=کاملامخالف و7=کاملا موافق) مشخص کردند. که

خلاصه ونتایج تحقیق:

درمورد استنباط قانونی حسابرسان داخلی در سطح معنی دار5درصد( میانگین در سطح43.وانحراف معیار2.85)بوده است

که مشخص شدمنشا معاملات که برگرفته از اخبار مطلوب(که منجر به کسب درآمدبرای تاجر می کند)بسیار غیرقانونی تر ازمعاملاتی است که از اخبار نامطلوب(اخباری که تاجر را از زیان دیدن باز می دارد)ناشی می شود.این امر مبتنی بر نگرشهای جامعه سرمایه گذاران می باشد.ما روش تجاری بیان شده در این مورد رابا انتظاری که ممکن است برخی آن راتلاشی نهانی ومحرمانه به منظور استفاده از اختیار خرید نسبت به معاملات آشکار سهام دانند را مقایسه کردیم اما تفاوتی در استنباطهای قانونی بر اساس معامله وجود نداشت.

در مورد استنباط اخلاقی حسابرسان(میانگین در سطح1.8وانحراف معیار1.96)بوده است که غالبا با تفسیر این موارد ،تغییری در برداشتها حاصل نمی شود.به طور خلاصه اظهارنظرهای قانونی مطابق نظر ما بوده که این اظهار نظرها متاثر از اخبار پیش از معامله می باشد اما در مورد اظهار نظرهای اخلاقی اینگونه نیست،به لحاظ اینکه معامله ای به ارزش ویژه یا اختیار خرید باشد تاثیری در دیدگاه حسابرسان داخلی در مورد قانونی یا اخلاقی بودن آن ندارد.

اما در مورد قضاوت پاسخ دهندگان درباره پیامدها و جریمه های بالقوه مدیر مالی ارشد این نتایج( در میانگین سطح 1.14وانحراف معیار5.88)بدست آمد.در مرحله اول،پاسخ دهندگان با فعالیتهای احتمالی هئیت مدیره موافقت نموده وبیان کردند که هئیت مدیره ملزم هستند که از معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی  مدیرمالی ارشد اطلاع حاصل کرده واقدام به عزل وی نموده ویاگزارش آنرا به کمیسیون بورس و اوراق بهاداربدهند.

درمرحله دوم ،پاسخ دهندگان رضایت خود را از فعالیت های ممکن کمیسیون بورس واوراق بهادار بیان نموده وذکر کردندکه آنها ملزم به نظارت بر فعالیتهای مدیران مالی ارشد بوده ودر صورت تخلف، آنها را به پرداخت جریمه نقدی سنگین ویا یک سال حبس محکوم سازند.همچنین با تحلیل آماری معلوم گردید که حسابرسان داخلی در درک خود نسبت به چگونگی زندان رفتن مدیر مالی ارشد به سبب روش معامله تجاری تفاوت معناداری وجود دارد واستنباطهای سایر پیامدهای آنان با توجه به روش معامله تجاری تفاوتی نمی کند.حسابرسان داخلی دریافته اند که معاملات با اخبار نامطلوب(بازدارنده از زیان)در قیاس با معاملات با اخبار مطلوب (کسب سود)استحقاق چنین پیامدهای سختی را ندارد.بویژهحسابرسان داخلی در مواردی که معاملات شامل فروش سهام بر اساس اخبار نامطلوب باشد تماسل کمتری به ارسال گزارش مدیر مالی ارشد ویا اجبار او به پرداخت جریمه های نقدی سنگین در قیاس با مواردی که فعالیتها شامل خرید سهام جدید بر اساس اخبار نامطلوب می باشد،دارند.

بنابراین دو پیامد بالقوه و میانگین استنباطها در مورد پیامدها بیانگر این است که در مواقعی که تاجر فعالیت خود را براساس اخبار مطلوب(سودآور)انجام می دهد،پیامدهای بیشتری نسبت به تجارتهای با اخبار نامطلوب(بازدارنده از زیان)در پی دارد.

بخش نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید