نکات حسابداری بانکی

نیاز به جذب نویسنده

خوش آمدید

ما برای ارتقای سطح علمی سایت نیاز به چند نویسنده در رشته های دانشگاهی (همه رشته ها) داریم لذا از کسانی که تمایل دارند از طریق سایت یا از طریق تلگرام به ایدی safari_ums17@  تماس حاصل بفرمایید.

با تشکر

نکات حسابداری بانکی
تعداد بازديد : 2123

نکات حسابداری بانکی
نکات حسابداری بانکی

حسابداری درایران باوجوداینکه25 قرن سابقه تاریخی داشته است ولی برای اولین بارباتدریس رشته حسابداری درمدرسه دارالفنون دردهه1290شمسی دردوران ریاست علامه علی اکبردهخداآغازگردید وباتاسیس آموزشگاه عالی حسابداری شرکت ملی نفت ایران بوسیله مرحوم اسماعیل عرفانی ومرحوم حسن سجادی نژاد ودانشکده علوم اداری بوسیله دکترفضل الله اکبری وموسسه عالی حسابداری بعنوان اولین دانشکده خصوصی بوسیله مرحوم دکترعزیزنبوی وانتشارکتابهای متنوع ومتعددحسابداری بوسیله مولفان ومترجمان حسابداری نوین به ایران راه یافت.
تعریف بانک : بانکهاموسساتی هستندکه باتجهیزمنابع ازمحل انواع سپرده های مردم میتوانندازطریق تخصیص منابع سرمایه های لازم رادراختیارصاحبان واحدهای خدماتی بازرگانی وتولیدی قراردهند.

انواع بانکهاازنظرفعالیت:

1)بانکهای تجاری: ملی-سپه-رفاه کارگران-ملت-تجارت-صادرات

2)بانکهای تخصصی: صنعت معدن-کشاورزی-مسکن

فعالیت یک بانک عبارتنداز:

1)افتتاح ونگهداری سپرده قرض الحسنهجاری وپس اندازیاسپرده کوتاه مدت یابلندمدت وانواع چک کاریاکارتهای مجازدیگر

2)تحصیل تسهیلات واعتبار وخریدوفروش اوراق مشارکت وسایراوراق بهادار

3)اعطای تسهیلات درقالب عقودجاری کشور

4) نقل وانتقالات وجوه وانجام کلیه معاملات وانتقال وجوه

5)خریدوفروش اوراق مشارکت وسایراوراق بهادار

6)قبول امانات وانجام معاملات طلا ونقره وکارگزاری فی مابین بانکهاوموسسات مالی واعتباری

7)بیمه مربوط به اموربانکها ومدیریت نقدی برای مشتریان

درسیستم بانکی بعلت کثرت حسابهای ورودی وخروجی(منابع ومصارف)درسطح کل ازگروه بندی بانک مرکزی استفاده میشود ه برخی آنهاراتعریف میکنیم:

موجودی نقدی : شامل موجودی پول نقددرصندوق موسسه وموجودی حسابهای جاری وسپرده وحواله ها وچکهای نقدی قابل واریزبه حسابهای بانکی وموجودی ارزی میباشد.حسابهای تشکیل دهنده موجودی هانقدی شامل حسابهای زیراست: حساب صندوق-حساب وجوه درراه/ریال-حساب صندوق ارزی(اسکناس وقودبیگانه)-حساب وجوه درراه/ارز-حساب تمبرمالیاتی-حساب طلاونقره
درحسابداری به انواع پول نقدی که درداخل موسسه نگهداری میشوداصطلاح"صندوق"نامیده میشود.
وحساب صندوق حسابی است که کلیه اموربانکی شعب دررابطه بانگهداری وکنترل ونظارت بردریافت وپرداخت ویانقل وانتقالات وجه نقدبااستفاده ازآن صورت میگرد.
حساب وجوه درراه: وجوهی رادربرمیگیرد که بصورت اسکناس برای یک واحدارسال شده وهنوزبه مقصدنرسیده است.ممکن است این وجوه ازشعبه به خزانه یابرعکس ارسال شده باشد.
حساب تمبرمالیاتی: دراین حساب مانده تمبرمالیاتی دسته چک مشتریان دسته چکهای بانکی ویاهرگونه اوراق اجرائی نگهداری میشود.

حساب سپرده قانونی: حساب وجه تودیعی نزدبانک مرکزی است که براساس ماندهحسابهای هریک ازسپرده هادرپایان هرهفته درنظرگفته میشوداین حساب درترازنامه کل بانک منعکس میشودولی دردارائی شعب دیده نمیشود.

حساب سپرده ویژه نزدبانک مرکزی:برای اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل ومهارنقدینگی ازطریق جذب منابع مازادبانکهاحساب سپرده ویژه بانکهانزدبانک مرکزی افتتاح میشودبانک مرکزی به سپرده ویژه بانکها نزدخودبراساس ضوابط خاصی سودنیزپرداخت میکند.

منابع ومصارف دربانکها:

1)منابع موثر:این منابع شامل حسابهای سپرده قرض الحسنه جاری-پس انداز-سپرده سرمایه کوتاه مدت وبلندمدت میباشد.

2)منابع غیرموثر: این منابع شامل سپرده ضمانتنامه ها-پیش دریافت اعتبارات اسنادی-پیش دریافت بابت معاملات-بستانکاران متفرقه-حواله های عهده ما-حواله های به عهده شعب-خالص چکهای بانکی فروخته شده-مانده های مطالبه نشده-وجوه اداره شده مصرف نشده میباشد.

3)سرمایه:سرمایه یاحقوق صاحبان سهام
مصارف بانک شامل حسابهای تسهیلات-مطالبات-سرمایه گذاریهاومشارکتها-بدهکاران-پیش پرداختها.
بخش نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید